Skip to main content

Algemene voorwaarden Borduurstudio Brabant

Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij Borduurstudio Brabant en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

   

 1. De algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Door het geven van opdrachten aan ons worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden te zijn akkoord gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

 2. Op al onze transacties en/of daaruit vloeiende geschillen is steeds het Nederlandse recht van toepassing

 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en onderhavig aan onze definitieve opdrachtbevestiging.De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Wij zijn enkel aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Als er aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt is dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt.

 4. Als opdrachtgever akkoord gaat met offerte wordt er een gratis proefborduring gemaakt ter goedkeuring. Als de opdrachtgever daarna besluit niet verder te willen gaan zijn de kosten voor het maken van een borduurpatroon voor opdrachtgever. Borduurstudio Brabant is niet aansprakelijk voor eventuele veranderingen van patroon of kleuren.
 5. Het gemaakte ontwerp van het borduurpatroon blijft ten alle tijden eigendom van Borduurstudio Brabant.

 6. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn.

 7. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever,hebben wij het recht op compensatie vanwege daardoor gemaakte kosten.

 8. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven arbeiden en dat de benodigde goederen en materialen ons tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer - ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op schadevergoeding. Cliënt heeft bij overschrijding van de levertijd niet het recht de overeenkomst te annuleren of te doen ontbinden.

 9. Alle door ons te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze goederen ons verlaten voor risico van cliënt. Ook in geval van franco-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport- brand- water- schade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

 10. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat, waarin zij zich bevinden. Alle reclames betreffende schade, manco’s etc. dienen direct telefonisch aan ons te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd binnen 8 dagen. Afwijkingen van kleur of kleurechtheid is geen reden voor reclames.

 11. Goederen kunnen niet, dan na telefonisch overleg en met onze schriftelijke instemming, worden geretourneerd. De verzendkosten van retourzendingen worden voldaan door de afnemer en later, indien daarvoor aanleiding bestaat, door ons vergoed.

 12. Borduurstudio Brabant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor goederen geleverd door de klant en kan dus niet instaan voor de kwaliteit van die goederen. Tevens kan er geen enkele aanspraak gemaakt worden op het verloren gaan of zoek raken van goederen tijdens de bewerking door Borduurstudio Brabant.

 13. De eigendom der geleverde goederen verblijft aan ons zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en gaat mitsdien eerst op de cliënt over na algehele voldoening van het door hem ter zake verschuldigde.

 14. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking en binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij betaling binnen deze termijn wordt geen rente in rekening gebracht. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend, vanaf de factuurdatum.

 15. Bij uitstaan van onze vordering ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens ons door onze cliënt gepleegd, zijn wij gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen alle kosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke – die door ons ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van derden hebben verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 10% der hoofdsom met een minimum van € 34,04 zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in die kosten zijn vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons ter zake van de invordering in rekening brengen. Indien wij genoodzaakt zijn het
  faillissement van onze cliënt aan te vragen dan is deze behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten ter zake van een faillissementsaanvrage, ook die ter zake van de rechtsbijstand, ongeacht of deze het procureurstarief te boven gaat verschuldigd, zulks onverminderd het overige bij dit artikel bepaalde. Het bij dit artikel bepaalde laat onverlet onze rechten tot volledige vergoeding van gelden schade, winstderving, kosten en interessen.

 16. Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige andere verplichting, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen of vorderingen worden gelegd, wanneer zijn onder – curatelenbestelling is gevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onzer keuze zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn zulks alles onverminderd onze afspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interessen. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die wij op de cliënt hebben, opeisbaar, één en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.
   
 17. Als er 50 dagen na factuurdatum geen betaling binnen is, wordt de vordering automatisch doorgegeven aan een Gerechtsdeurwaarderpraktijk en/of Incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden dan tevens in rekening gebracht.